Известување за склучен договор за јавна набавка бр.14/2018 – дел 3

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.14/2018 – дел 3

Предмет на договорот за јавна набавка:

Канцелариски мебел

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Име на носителот на набавката: Трговско друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало Тони Златески 93 ДЕ-НИ-КОМПАНИ увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.14 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк.