Известување за склучен договор за јавна набавка бр.14/2018 – дел 1

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.14/2018 – дел 1

Предмет на договорот за јавна набавка:

Канцелариски мебел

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Име на носителот на набавката: Друштво за производство,промет и услуги БАЗИК СИСТЕМИ ДООЕЛ Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.14 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк.