Известување за склучен договор за јавна набавка бр.34/2018

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.34/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Хортикултурни услуги (одржување на зеленило)

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Други услуги кои не се опфатени во член 2 од оваа
уредба (освен услугите кои се однесуваат на купување, развој, продукција или копродукција на
програмски материјали од страна на радио и телевизиски куќи или за термините на радио и
телевизиско емитување на програма)

Име на носителот на набавката: Друштво за производство, трговија и услуги ТРИСТА-ГРУП ДООЕЛ
Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.34 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк.