Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 16/2018

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 16/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Aдаптивно/превентивно одржување (наградба) на НИПП геопортал

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Тендер бр.16 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.