Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 43/2018

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 43/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Одржување хигиена на деловни објекти

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 14 Услуги за чистење на
објекти и услуги за управување до имот

Тендер бр.43 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.