Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 84/2018

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 84/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на ORACLE REAL APPLICATION CLUSTERS – RAC лиценци

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Тендер бр.84 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.