Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 132/2018

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 132/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Услуги за поправка и одржување на ПП опрема (сервисирање) на ПП инсталација, ПП апарати,
громобранска инсталација и систем FM 200 со набавка на резервни делови
II.1.1)

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и
поправка

Тендер бр.132 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.