Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 17/2018

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 17/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Систем за обработка на графички и атрибутни податоци на АКН и катастар на ИО како дел од
катастар на недвижности

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 7 Информатички и поврзани
услуги

Тендер бр.17 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.