Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 33/2018

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 33/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Услуги за одржување на лифтови со набавка на резервни делови

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и
поправка

Тендер бр.33 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.