Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 58/2018

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 58/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Канцелариски списи (укоричување)

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 15 Издавачки и печатарски
услуги на договорна основа или со надомест

Тендер бр.58 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.