Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 41/2018

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 41/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Авионски билети и услуги за хотелско сместување

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 17 Хотелски и угостителски
услуги

Тендер бр.41 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.