Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 08/2018

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 08/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Безалкохолни пијалоци

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Тендер бр.08 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.