Известување за склучен договор за јавна набавка бр.01/2018

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.01/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Моторни бензини и дизел гориво

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Име на носителот на набавката: МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени
деривати Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.01 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк.