Известување за склучен договор за јавна набавка бр.14/2017 (дел 1)

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.14/2017 (дел 1)

Предмет на договорот за јавна набавка:

Печатени материјали по спецификација

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Име на носителот на набавката: Друштво за производство, трговија на големо и мало и услуги МАР-САЖ
Ташко ДООЕЛ извоз-увоз Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.14 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк.