Известување за склучен договор за јавна набавка бр.14/2017 (дел 2)

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.14/2017 (дел 2)

Предмет на договорот за јавна набавка:

Печатени материјали по спецификација

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Име на носителот на набавката: Трговско друштво за вработување на инвалидни лица,промет и услуги
ГЕНЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Кочани

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.14 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк.