Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 31-/2018

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 31-/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Услуги за безбедност (обезбедување на објекти)

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 23 Истражни и безбедносни
услуги, освен услуги за транспорт со блиндирани возила

Тендер бр.31- (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.