Известување за склучен договор за јавна набавка бр.09/2017 (дел 1)

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.09/2017 (дел 1)

Предмет на договорот за јавна набавка:

Информатичка опрема

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Име на носителот на набавката: Трговско друштво за производство, услуги и промет АССЕКО СЕЕ
ДООЕЛ Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.09 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк.