Известување за склучен договор за јавна набавка бр.78/2017

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.78/2017

Предмет на договорот за јавна набавка:

Одржување на систем за видео надзор со набавка на резервни делови

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Услуги за одржување и поправка

Име на носителот на набавката: Друштво за монтажа и сервисирање на електронски производи и апарати МАК АЛАРМ СЕРВИС Љупчо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.78 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк.