Известување за склучен договор за јавна набавка бр.56/2017

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.56/2017

Предмет на договорот за јавна набавка:

Поврзување на НВТ3 нивелманска мрежа на РМ со европската UELN нивелманска мрежа и поврзување на градските нивелмански мрежи во РМ со НВТ3 нивелманска мрежа на РМ

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Архитектонски услуги; инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; услуги за просторно планирање и инженерски услуги за уредување на земјиштето; поврзани научни и технички советодавни услуги; услуги за технички испитувања и анализа

Име на носителот на набавката: Трговско друштво за геодетски работи ГЕО ИНГ ДОО експорт-импорт Делчево

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.56 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк.