Известување за склучен договор за јавна набавка бр.57/2017

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.57/2017

Предмет на договорот за јавна набавка:

Осигурување имот и вработени

Вид на договорот за јавна набавка:Услуги – Финансиски услуги, и тоа: осигурителни услуги и
банкарски и финансиски услуги (освен услугите во врска со издавањето, тргувањето или преносот на
хартии од вредност или други финансиски инструменти, брокерските услуги и услугите на Народна
банка на Република Македонија и услугите кои за предмет имаат купување или изнајмување земјиште,
згради или друг недвижен имот и права кои произлегуваат од истите, освен при доделувањето на
договори за јавна набавка на финансиски услуги поврзани со договорите за купување или
изнајмување)

Име на носителот на набавката: Акционерско друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.57 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.