Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 34/2018

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 34/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Хортикултурни услуги (одржување на зеленило)

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 27 Други услуги кои не се
опфатени во член 2 од оваа уредба (освен услугите кои се однесуваат на купување, развој, продукција
или копродукција на програмски материјали од страна на радио и телевизиски куќи или за термините
на радио и телевизиско емитување на програма)

Тендер бр.34 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.