Промена во катастар на недвижности

Промена во катастар на недвижности

За да извршите промена на податоците за недвижниот имот што е запишан во катастарот на недвижности, потребно е да се обратите на шалтерот за прием во катастарското одделение надлежно за територијата на која се наоѓа недвижноста и да приложите:

  • пријава во писмена форма;
  • правна основа за запишување;
  • доказ за платен надоместок за услугата во согласност со член 4 од Tарифникот за висината на надоместокот за запишување недвижности кои останале со незапишани права и запишување промени во катастарот на недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности кој е објавен на веб-страницата на АКН.
Вид на запишување          Единица мерка Висина на надоместок во денари
Запишување промени на носител на правото и видот на правото

Правен основ: Договор ( за купопродажба, за размена, за доживотна издршка и др.), Пресуда ,  Решение од надлежен орган  и сл.

по пријава 300
Промена на лични и адресни податоци

Правен основ: Потврда/Уверение од МВР/Општина Извод од матична книга на венчани/родени/умрени или потврда од Министерство за правда и сл.

За промена кај правни лица: Договор за основање на правно лице, Решение од Централниот регистар, Тековна состојба од Централниот регистар и сл.

по пријава 300
Запишување-предбележување облигациони права(лизинг, договор за концесија, договор за закуп, договорено право за првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности  и друг закон

За запишување на катастарска парцела – до 1500м2

Правен основ:Договор, Пресуда, Решение на надлежен орган

10м2 5
Запишување-предбележување облигациони права(лизинг, договор за концесија, договор за закуп, договорено право за првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон

За запишување на катастарска парцела од 1501 м2 до 5000 м2

Правен основ:Договор, Пресуда, Решение на надлежен орган

100 м2 25
Запишување-предбележување облигациони права(лизинг, договор за концесија, договор за закуп, договорено право за првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон.

За запишување на катастарска парцела од 5001 м2 до 20000 м2

Правен основ:Договор, Пресуда, Решение на надлежен орган

1000 м2 125
Запишување-предбележување облигациони права(лизинг, договор за концесија, договор за закуп, договорено право за првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон За запишување на катастарска парцела над 20001 м2

Правен основ: Договор, Пресуда и Решение на надлежен орган

10 м2 1
Запишување-предбележување облигациони права(лизинг, договор за концесија, договор за закуп, договорено право за првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон  За запишување на внатрешна површина

Правен основ: Договор, Пресуда, Решение на надлежен орган

1 м2 5
Бришење на облигациони права(лизинг, договор за концесија, договор за закуп, договорено право за првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон. За бришење на катастарска парцела до 1500 м2

Правен основ: Договор, Пресуда, Решение на надлежен орган

10 м2 5
Бришење на облигациони права(лизинг, договор за концесија, договор за закуп, договорено право за првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон. За бришење на катастарска парцела од 1501 м2 до 5000 м2

Правен основ: Договор, Пресуда, Решение на надлежен орган

100 м2 25
Бришење на облигациони права(лизинг, договор за концесија, договор за закуп, договорено право за првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон. За бришење на катастарска парцела од 5001 м2 до 20000 м2

Правен основ: Договор, Пресуда, Решение на надлежен орган

1000 м2 125
Бришење на облигациони права(лизинг, договор за концесија, договор за закуп, договорено право за првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон. За бришење на катастарска парцела над 20001 м2

Правен основ: Договор, Пресуда, Решение на надлежен орган

10 м2 1
Бришење на облигациони права(лизинг, договор за концесија, договор за закуп, договорено право за првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон. За бришење на внатрешна површина

Правен основ: Договор, Пресуда, Решение на надлежен орган

1 м2 5
Предбележување како условно запишување на катастарска парцела – до 1500 м2

Преддоговор/Договор составен во писмена форма и заверен/солемнизиран кај нотар без регулиран доказ за данок на промет, правосилна судска пресуда без данок на промет  и други)

10 м2 3
Предбележување како условно запишување на катастарска парцела од 1501 м2 до 5000 м2

Преддоговор/Договор составен во писмена форма и заверен/солемнизиран кај нотар без регулиран доказ за данок на промет, правосилна судска пресуда без данок на промет  и други)

1000 м2 125
Предбележување како условно запишување на катастарска парцела од 5001 м2 до 20000 м2

Преддоговор/Договор составен во писмена форма и заверен/солемнизиран кај нотар без регулиран доказ за данок на промет, праволсилна судска пресуда без данок на промет  и други)

10000м2 625
Предбележување како условно запишување на катастарска парцела над 20001 м2

Преддоговор/Договор составен во писмена форма и заверен/солемнизиран кај нотар без регулиран доказ за данок на промет, правосилна судска пресуда без данок на промет  и други)

10 м2 1
Предбележување како условно запишување на внатрешна површина

Преддоговор/Договор составен во писмена форма и заверен/солемнизиран кај нотар без регулиран доказ за данок на промет, праволсилна судска пресуда без данок на промет  и други)

10 м2 25
Бришење на извршеното предбележување како условно запишување на катастарска парцела – до 1500 м2

Правен основ: Договор составен во писмена форма и заверен/солемнизиран кај нотар со регулиран доказ за данок на промет, правосилна судска пресуда со регулиран данок на промет  и по истекот на рокот од 6 месеци по пријава од извршеното предбележување по пријава на носителот  

10 м2 5
Бришење на извршеното предбележување како условно запишување на катастарска парцела од 1501 м2 до 5000 м2

Правен основ: Договор составен во писмена форма и заверен/солемнизиран кај нотар со регулиран доказ за данок на промет, правосилна судска пресуда со регулиран данок на промет  и по истекот на рокот од 6 месеци по пријава од извршеното предбележување по пријава на носителот 

100 м2 25
Бришење на извршеното предбележување како условно запишување на катастарска парцела од 5001 м2 до 20000 м2

Правен основ: Договор составен во писмена форма и заверен/солемнизиран кај нотар со регулиран доказ за данок на промет, правосилна судска пресуда со регулиран данок на промет  и по истекот на рокот од 6 месеци по пријава од извршеното предбележување по пријава на носителот 

1000 м2 125
Бришење на извршеното предбележување како условно запишување на катастарска парцела над 20001 м2

Правен основ: Договор составен во писмена форма и заверен/солемнизиран кај нотар со регулиран доказ за данок на промет, правосилна судска пресуда со регулиран данок на промет  и по истекот на рокот од 6 месеци по пријава од извршеното предбележување по пријава на носителот 

10 м2 1
Бришење на извршеното предбележување како условно запишување на внатрешна површина

Правен основ: Договор составен во писмена форма и заверен/солемнизиран кај нотар со регулиран доказ за данок на промет, правосилна судска пресуда со регулиран данок на промет  и по истекот на рокот од 6 месеци по пријава од извршеното предбележување по пријава на носителот 

1 м2 5
Запишување претходни и времени мерки (забрани и ограничувања) на катастарска парцела до 1500 м2

Правен основ: Решение од надлежен суд

10 м2 5
Запишување претходни и времени мерки (забрани и ограничувања) на катастарска парцела од 1501 м2 до 5000 м2

Правен основ: Решение од надлежен суд

100 м2 25
Запишување претходни и времени мерки (забрани и ограничувања) на катастарска парцела од 5001 м2 до 20000 м2

Правен основ: Решение од надлежен суд

1000 м2 125
Запишување претходни и времени мерки (забрани и ограничувања) на катастарска парцела над 20001 м2

Правен основ: Решение од надлежен суд

10 м2 1
Запишување претходни и времени мерки (забрани и ограничувања) на внатрешна порвшина

Правен основ: Решение од надлежен суд

1 м2 5
Запишување право на службеност, право на реален товар и право на стварно правен долготраен закуп на градежно земјиште на катастарска парцела до 1500 м2

Правен основ :Договор, Пресуда и сл.

10 м2 5
Запишување право на службеност, право на реален товар и право на стварно правен долготраен закуп на градежно земјиште на катастарска парцела од 1501 м2 до 5000 м2

Правен основ :Договор, Пресуда и сл.

100 м2 25
Запишување право на службеност, право на реален товар и право на стварно правен долготраен закуп на градежно земјиште на катастарска парцела од 5001 м2 до 20000 м2

Правен основ :Договор, Пресуда и сл.

1000 м2 125
Запишување право на службеност, право на реален товар и право на стварно правен долготраен закуп на градежно земјиште на катастарска парцела над 20001 м2

Правен основ :Договор, Пресуда и сл.

10 м2 1
Запишување право на службеност, право на реален товар и право на стварно правен долготраен закуп на градежно земјиште на и објекти за внатрешна површина

Правен основ :Договор, Пресуда и сл.

1 м2 5
Прибележување налог за извршување на катастарска парцела до 1500 м2

Правен основ: Налог за извршување

10 м2 5
Прибележување налог за извршување на катастарска парцела од 1501 м2 до 5000 м2

Правен основ: Налог за извршување

100 м2 25
Прибележување налог за извршување на катастарска парцела од 5001 м2 до 20000 м2

Правен основ: Налог за извршување

1000 м2 125
Прибележување налог за извршување на катастарска парцела над 20001 м2

Правен основ: Налог за извршување

10 м2 1
Прибележување налог за извршување на внатрешна површина

Правен основ: Налог за извршување

1 м2 5
Бришење времени мерки забрани и обраничувања на катастарска парцела до 1500 м2

Правен основ: Решение од надлежен суд

10 м2 5
Бришење времени мерки забрани и обраничувања на катастарска парцела од 1501 м2 до 5000 м2

Правен основ: Решение од надлежен суд

100 м2 25
Бришење времени мерки забрани и обраничувања на катастарска парцела од 5001 м2 до 20000 м2

Правен основ: Решение од надлежен суд

1000 м2 125
Бришење времени мерки забрани и обраничувања на катастарска парцела над 20001 м2

Правен основ: Решение од надлежен суд

10 м2 1
Бришење времени мерки забрани и обраничувања на внатрешна површина

Правен основ: Решение од надлежен суд

1 м2 5
Бришење право на службеност, право на реален товар и право на стварно правен долготраен закуп на градежно земјиште на катастарска парцела до 1500 м2

Правен основ :Договор, Пресуда и сл.

10 м2 5
Запишување право на службеност, право на реален товар и право на стварно правен долготраен закуп на градежно земјиште на катастарска парцела од 1501 м2 до 5000 м2

Правен основ :Договор, Пресуда и сл.

100 м2 25
Запишување право на службеност, право на реален товар и право на стварно правен долготраен закуп на градежно земјиште на катастарска парцела  од 5001 м2 до 20000 м2

Правен основ :Договор, Пресуда и сл.

1000 м2 125
Запишување право на службеност, право на реален товар и право на стварно правен долготраен закуп на градежно земјиште на катастарска парцела  над 20001 м2

Правен основ :Договор, Пресуда и сл.

10 м2 1
Запишување право на службеност, право на реален товар и право на стварно правен долготраен закуп на градежно земјиште и објекти на внатрешна површина

Правен основ :Договор, Пресуда и сл.

1 м2 5
Бришење налог за извршување на катастарска парцела до 1500 м2

Правен основ: Решение од извршител

10 м2 5
Бришење налог за извршување на катастарска парцела од 1501 м2 до 5000 м2

Правен основ: Решение од извршител

100 м2 25
Бришење налог за извршување на катастарска парцела од 5001 м2 до 20000 м2

Правен основ: Решение од извршител

1000 м2 125
Бришење налог за извршување на катастарска парцела над 20001 м2

Правен основ: Решение од извршител

10 м2 1
Бришење налог за извршување на внатрешна површина

Правен основ: Решение од извршител

1 м2 5
Предбележување градба внатрешна/отворена површина (просек 150 м2)

Правен основ: Правосилно одобрение за градење и основен проект заверен од надлежен орган

1 м2 5
Измени на предбележување во тек на градба внатрешна/ отворена површина

Правен основ: Во зависност од видот на измената Решение за измена во одобрение за градење и градежно-техничката документација

1 м2 5

Бројот на сметката, на која треба да го уплатите надоместокот за добивање на оваа услуга од АКН, е истакнат (или ќе го добиете) на шалтерот за информации во секое подрачно одделение на АКН.

По извршената промена можете да поднесете барање за да добиете нов имотен лист.

Дополнителни информации

Бесплатна телефонска линија. Ако имате некоја поплака околу незаконското работење на одредени службеници во Катастарот, но и да се информирате до каде е постапката за Вашиот предмет, обратете се на бесплатниот телефонски број 0800 80 800.

Преземи пријава (pdf) 

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *