Организациона поставеност » Раководители на одделенијата

Раководители на одделенијата

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА
Одделение за внатрешна ревизија Рајна Бошњаковска r.lakaliska@katastar.gov.mk 071-384-619
ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА
Сектор за контрола и надзор Одделение за претставки и предлози Борис Матевски b.matevski@katastar.gov.mk 078/470-484
Сектор за контрола и надзор Одделение за грижа на корисници Борис Матевски, со времено задолжение b.matevski@katastar.gov.mk 078/470-484
Сектор за контрола и надзор Одделение за контрола на катастарот на недвижностите / / /
Сектор за контрола и надзор Одделение за надзор на работењето на приватен сектор Даниела Бојаџиевска d.bojadzievska@katastar.gov.mk 075/402-910
Сектор за геодетски работи Одделение за геодетски работи за посебни намени, државни граници и катастарско класирање на земјиштето Сречко Тасевски s.tasevski@katastar.gov.mk 071/219-725
Сектор за геодетски работи Одделение за чување и издавање на геодетски податоци Сречко Тасевски, со времено задолжение s.tasevski@katastar.gov.mk 071/219-725
Сектор за геодетски работи Одделение за картографија и фотограметрија Фикрета Шаќировиќ f.shakirovic@katastar.gov.mk 070-352-439
Сектор за геодетски работи Одделение за основни геодетски работи Бранкица Стојановска b.stojanovska@katastar.gov.mk  /
Сектор за геоматика Одделение за графички регистар за градежно земјиште и воспоставување и водење на катастар на инфраструктурни објекти како дел од катастар на недвижности Стојче Галазовски s.galazovski@katastar.gov.mk 075/359-483
Сектор за геоматика Одделение за национална инфраструктура на просторни податоци (НИПП) Сузана Ивановска-Киранџиска, задолжение со овластување s.kirandziska@katastar.gov.mk /
Сектор за геоматика Одделение за ГИС, РПЕ и графички регистар за улици и куќни броеви Марија Бундалеска-Пецалевска, задолжение со овластување m.pecalevska@katastar.gov.mk 071 /213 482
Сектор за масовна процена на недвижностите Одделение за регистар на цени и закупнини Елена Везенкова e.vezenkova@katastar.gov.mk 071/231-761
Сектор за масовна процена на недвижностите Одделение за определување на модели за масовна процена на недвижностите Владимир Ѓорѓиев v.gjorgjiev@katastar.gov.mk 071/384-752
Сектор за масовна процена на недвижностите Одделение за анализа на пазарот на недвижности Александра Крастовски a.krastovski@katastar.gov.mk  /
Сектор за управување со човечки ресурси Одделение за мотивација, меѓучовечки односи, оценување, стручно оспособување и усовршување / /  /
Сектор за управување со човечки ресурси Одделение за вработување, мобилност, службенички однос и информативен систем сврзан со човечките ресурси Вуле Ќулумоски v.kjulumoski@katastar.gov.mk /
Сектор за финансиски прашања Одделение за буџетска координација Лидија Таневска l.tanevska@katastar.gov.mk 071/384 671
Сектор за финансиски прашања Одделение за буџетска контрола Лепа Груевска-Цацаноска l.gruevskacacanoska@katastar.gov.mk 076/490-852
Сектор за финансиски прашања Одделение за сметководство и плаќања Насуф Кадри, задолжение со овластување n.kadri@katastar.gov.mk 076/456-761
Сектор за координација и меѓународни и национални активности (AREC INTERNACIONAL) Одделение за планирање, развој и проекти / / /
Сектор за координација и меѓународни и национални активности (AREC INTERNACIONAL) Одделение за меѓународна соработка, евроинтеграции, консултантски услуги и обуки Стефанија Анастасовска s.jovanova@katastar.gov.mk 076-456-960
Сектор за информатички и комуникациски технологии (ИКТ) Одделение за безбедност на ИКТ системи / / /
Сектор за информатички и комуникациски технологии (ИКТ) Одделение за комуникациска и серверска инфраструктура Игор Пауновски i.paunovski@katastar.gov.mk 070/230-942
Сектор за информатички и комуникациски технологии (ИКТ) Одделение за одржување и развој на информатички системи / / /
Сектор за аналитика и логистика Одделение за аналитика, логистика и општо работење Мемет Мамудов, задолжение со овластување m.mamudov@katastar.gov.mk /
Сектор за аналитика и логистика Одделение за јавни набавки Ервин Салих e.salih@katastar.gov.mk 071/233-539
ЦЕНТАР ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ СКОПЈЕ
Сектор за спроведување на промени во катастарскиот операт Одделение за катастарски операт Ирена Цонева i.coneva@katastar.gov.mk 076/456-964
Сектор за спроведување на промени во катастарскиот операт Одделение за архивско работење Софија Христова s.hristova@katastar.gov.mk  /
Сектор за спроведување на промени во катастарскиот операт Одделение за хипотеки, претходни и времени мерки и налози за извршување Миска Цветановска m.cvetanovska@katastar.gov.mk 071-219-710
Сектор за спроведување на промени во катастарскиот операт Одделение за шалтерско работење Енвер Идризи, со вр.задолжение e.idrizi@katastar.gov.mk 075-402-919
Сектор за одржување на катастарот на недвижностите, дигитализација и изготвување на податоци Одделение за изготвување податоци од катастарот на недвижности Гоце Андоновски g.andonovski@katastar.gov.mk 075/232-737
Сектор за одржување на катастарот на недвижностите, дигитализација и изготвување на податоци Одделение за запишување на промени при одржување на катастарот на недвижностите Тони Стојмановски t.stojmanovski@katastar.gov.mk /
Сектор за одржување на катастарот на недвижностите, дигитализација и изготвување на податоци Одделение за дигитализација на катастарски планови и на архивска граѓа Александар Арсовски a.arsovski@katastar.gov.mk /
Сектор за одржување на катастарот на недвижностите, дигитализација  и изготвување на податоци Одделение за запишување на недвижностите со незапишани права, ажурирање на податоците во катастарот на недвижностите и востановување на катастар на инфраструктурни објекти Миодраг Георгиевски, задолжение со овластување m.georgievski@katastar.gov.mk /
СЕКТОР ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ЗА ПОЛОШКИ РЕГИОН
Сектор за катастар на недвижности за полошки регион Одделение за катастар на недвижности-Тетово Азераљи Билали a.bilali@katastar.gov.mk /
Сектор за катастар на недвижности за полошки регион Одделение за катастар на недвижности-Гостивар Џемил Ејупи, задолжение со овластување dz.ejupi@katastar.gov.mk /
СЕКТОР ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ЗА ЈУГОЗАПАДЕН РЕГИОН
Сектор за катастар на недвижности за југозападен регион Одделение за катастар на недвижности-Дебар Саит Абазоски s.abazovski@katastar.gov.mk 071/368-561
Сектор за катастар на недвижности за југозападен регион Одделение за катастар на недвижности-Кичево Јасмина Соколеска, задолжение со овластување j.sokoleska@katastar.gov.mk  /
Сектор за катастар на недвижности за југозападен регион Одделение за катастар на недвижности-Македонски Брод Сашо Јаковлески, со вр.задолжение s.jakovleski@katastar.gov.mk  /
Сектор за катастар на недвижности за југозападен регион Одделение за катастар на недвижности-Охрид Зоран Дичевски, со времено задолжение z.dicevski@katastar.gov.mk 078/495-001
Сектор за катастар на недвижности за југозападен регион Одделение за катастар на недвижности-Струга Златко Фармакоски z.farmakoski@katastar.gov.mk /
СЕКТОР ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ЗА ПЕЛАГОНИСКИ РЕГИОН
Сектор за катастар на недвижности за пелагониски регион Одделение за катастар на недвижности-Ресен Науме Маркоски, задолжение со овластување  n.markovski@katastar.gov.mk /
Сектор за катастар на недвижности за пелагониски регион Одделение за катастар на недвижности-Битола Мирјана Чулаковска, со вр.задолжение m.culakovska@katastar.gov.mk 071/368-594
Сектор за катастар на недвижности за пелагониски регион Одделение за катастар на недвижности-Демир Хисар Николче Думовски, со времено задолжение n.dumovski@katastar.gov.mk /
Сектор за катастар на недвижности за пелагониски регион Одделение за катастар на недвижности-Крушево Мирјана Настеска m.nasteska@katastar.gov.mk /
Сектор за катастар на недвижности за пелагониски регион Одделение за катастар на недвижности-Прилеп Димитар Илиоски, со вр.задолжение d.ilioski@katastar.gov.mk 075/359-398
СЕКТОР ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ЗА ВАРДАРСКИ РЕГИОН
Сектор за катастар на недвижности за вардарски регион Одделение за катастар на недвижности-Велес Билјана Петрова, со вр.задолжение b.petrova@katastar.gov.mk 075/262-920
Сектор за катастар на недвижности за вардарски регион Одделение за катастар на недвижности-Неготино Соња Георгиевска Велевска, со времено задолжение s.velevska@katastar.gov.mk 076/445-563
Сектор за катастар на недвижности за вардарски регион Одделение за катастар на недвижности-Кавадарци Ацо Трајков, со вр.задолжение a.trajkov@katastar@gov.mk  075/359-345
Сектор за катастар на недвижности за вардарски регион Одделение за катастар на недвижности-Свети Николе Татјана Саздова, со вр.задолжение t.sazdova@katastar.gov.mk 075/359446
СЕКТОР ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ЗА ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН
Сектор за катастар на недвижности за југоисточен регион Одделение за катастар на недвижности-Гевгелија Ристо Челев, задолжение со овластување r.celev@katastar.gov.mk /
Сектор за катастар на недвижности за југоисточен регион Одделение за катастар на недвижности-Струмица Јосиф Христов, со времено задолжение j.hristov@katastar.gov.mk /
Сектор за катастар на недвижности за југоисточен регион Одделение за катастар на недвижности-Радовиш Персида Крстева, со времено задолжение p.krsteva@katastar.gov.mk /
Сектор за катастар на недвижности за југоисточен регион Одделение за катастар на недвижности-Валандово Дончо Каратанев, со времено задолжение d.karatanev@katastar.gov.mk  /
СЕКТОР ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ЗА ИСТОЧЕН РЕГИОН
Сектор за катастар на недвижности за источен регион Одделение за катастар на недвижности-Виница Лазар Лазаров, со вр.задолжение l.lazarov@katastar@gov.mk  /
Сектор за катастар на недвижности за источен регион Одделение за катастар на недвижности-Берово Ангелко Рајковски, со вр.задолжение a.rajkovski@katastar.gov.mk   075-359-289
Сектор за катастар на недвижности за источен регион Одделение за катастар на недвижности-Делчево Орце Јанкуловски, со вр.задолжение o.jankulovski@katastar.gov.mk /
Сектор за катастар на недвижности за источен регион Одделение за катастар на недвижности – Пробиштип Тони Насевски, со вр.задолжение t.nasevski@katastar.gov.mk 075/ 359-414
Сектор за катастар на недвижности за источен регион Одделение за катастар на недвижности-Кочани Венко  Јованов v.jovanov@katastar@gov.mk   /
Сектор за катастар на недвижности за источен регион Одделение за катастар на недвижности-Штип / / /
СЕКТОР ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ЗА СЕВЕРОИСТОЧЕН РЕГИОН
Сектор за катастар на недвижности за североисточен регион Одделение за катастар на недвижности-Крива Паланка Емил Златковски e.zlatkovski@katastar.gov.mk 076-445-568
Сектор за катастар на недвижности за североисточен регион Одделение за катастар на недвижности-Куманово Мирјана Ристеска, со  овластување m.risteska@katastar.gov.mk  071/233-561
Сектор за катастар на недвижности за североисточен регион Одделение за катастар на недвижности-Кратово Марија Петковска, со вр.задолжение m.petkovska@katastar.gov.mk 075/359-367