Организациона поставеност » Државни советници

Државни советници

Државен советник за геодетски работи
Сања Волканова-Златановска s.volkanova@katastar.gov.mk 075/226-068
Државен советник за геоматика
Соња Димова s.dimova@katastar.gov.mk 075/364-723
Државен советник за гравиметрија и сателитска геодезија
Сашо Димески s.dimeski@katastar.gov.mk 075/402-059
Државни советници за координација на меѓународни и национални активности и стратешко планирање
Татјана Ценова-Митревска t.cenova@katastar.gov.mk 075/230-573
Лидија Крстевска l.krstevska@katastar.gov.mk 075/402-058
Државен советник за нормативно-правни работи од областа на катастарот на недвижности
Елеонора Стефановска e.stefanovska@katastar.gov.mk
Државни советници за прашања од областа на катастарот на недвижности
Зоран Цветаноски z.cvetanoski@katastar.gov.mk 075/217-012
Зоранчо Муканов z.mukanov@katastar.gov.mk 075/217-010
Сашо Бошески s.boseski@katastar.gov.mk 075/402-918
в.д. Државен советник за прашања од областа на катастарот на недвижности
Митко Лекоски m.lekoski@katastar.gov.mk 075/402-063