Членство во меѓународни организации » UN-GGIM Europe

UN-GGIM Europe

United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management (UN-GGIM Europe), Економско – социјалниот совет на Обединетите нации го формирашеКомитетот на експерти“ како врвен меѓувладин механизам за креирање заеднички одлуки и воспоставување на насоки во однос на создавањето, достапноста и употребата на геопросторните информации, во националните и регионалните глобални стратешки рамки.

Агенцијата за катaстар на недвижности на Република Македонија станува членка на Комитетот на експерти на 20 јануари 2014 година во Кишињев, Република Молдавија.