Запишување на промена во катастарот на недвижности » Запишување промени во одржување на катастарот на недвижностите без геодетски елаборат

Запишување промени во одржување на катастарот на недвижностите без геодетски елаборат

Промена на правата на недвижностите и носителите на правата на недвижностите

Правен основ согласно член 174 ст.1 од ЗКН

Промена на лични и адресни податоци

Правен основ: Потврда/Уверение за едно исто лице од МВР/Општина, Извод од матична книга на венчани/родени/умрени или потврда од Министерство за правда и сл., Уверение за адреса и куќен број од Град Скопје

Промена кај правни лица: Договор за основање на правно лице, Решение од Централен регистар, Тековна состојба од Централниот регистар и др.

Запишување – прибележување на облигациони права (лизинг, договор за концесија, договор за закуп, послуга врз недвижности, договорено право за првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон

Правен основ:Договор, Пресуда, Решение од надлежен орган

Бришење на облигациони права(лизинг, договор за концесија, договор за закуп, договорено право за првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон.

Правен основ:Договор, Пресуда, Решение од надлежен орган

Измени на облигациони права (лизинг, договор за концесија, договор за закуп, договорено право за првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон

Правен основ:Анекс на договор, Пресуда, Решение од надлежен орган.

Запишување врз основа на солемнизиран договор за купопродажба или нотарски акт, со клаузула за платен аконтативен данок на промет на недвижности

Правен основ: солемнизиран договор за купопродажба или нотарски акт, со клаузула за платен аконтативен данок на промет на недвижности, извештај за процена на пазарната вредност на недвижноста и пресметка на аконтативен данок на промет изготвени од страна на овластен проценувач, како и пополнета аконтативна даночна пријава.

Предбележување како условно запишување на катастарска парцела

Правен основ: Преддоговор/Договор составен во писмена форма и заверен/солемнизиран кај нотар без регулиран доказ за данок на промет, правосилна судска пресуда без регулиран  данок на промет  и други)

Бришење на извршеното предбележување како условно запишување на катастарска парцела

Правен основ: Договор составен во писмена форма и заверен/солемнизиран кај нотар со регулиран доказ за данок на промет, правосилна судска пресуда со регулиран данок на промет  и по истекот на рокот од 6 месеци по пријава од извршеното предбележување, по пријава на носителот на правото на сопственост или по службена должност се брише.

Запишување на право на залог- хипотека

Правен основ: Нотарски акт-Договор за залог-хипотека

Измени/дополнување/бришење на право на залог- хипотека

Правен основ: Анекс на Договорот за залог-хипотека, изјава од доверител заверена кај нотар.

Запишување претходни и времени мерки (забрани и ограничувања) на катастарска парцела

Правен основ: Решение од надлежен суд

Запишување право на службеност, право на реален товар и право на стварно правен долготраен закуп на градежно земјиште на катастарска парцела

Правен основ :Договор, Пресуда, Решение и сл.

Прибележување налог за извршување на катастарска парцела

Правен основ: Налог за извршување од извршител

Бришење на претходни и времени мерки забрани и обраничувања на катастарска парцела

Правен основ: Решение, Пресуда,

Бришење право на службеност, право на реален товар и право на стварно правен долготраен закуп на градежно земјиште на катастарска парцела

Правен основ :Договор, Пресуда, Решение и сл.

Бришење налог за извршување на катастарска парцела

Правен основ: Заклучок од извршител, решение од УЈП

Ажурирање на податоците во катастарот на недвижности

Кога не се извршени промени на граничната линија и површината на катастарската парцела запишана во катастарот на недвижностите, со права изразени во идеални делови кои произлегуваат од различните техники и методи на снимање и мерење, а нивната вкупна површина надминува 5% од вкупната површина на парцелата, ажурирањето на податоците се врши по пријава на странка. Кон пријавата се прилагаат изјави за согласност дадени од носителите на правата запишани во идеални делови или од законскиот наследник на починатиот носител на права, заверени кај нотар.

Правен основ: Изјави за согласност дадени од носителите на правата запишани во идеални делови, или од законскиот наследник на починатиот носител на право, заверени кај нотар.

Пријава за промена на право на користење на градежно неизградено земјиште во право на сопственост по сила на закон

Пријавите за промена на правото на користење на градежно неизградено земјиште во право на сопственост по сила на закон, може да се поднесат најдоцна до 31 декември 2022 година. Кон пријавата физичките лица треба да приложат:

  • доказ за идентификација за подносителот на пријавата (фотокопија од лична карта или патна исправа);
  • правната основа односно актот врз основа на кој е стекнато правото на користење на катастарската парцела која е градежно неизградено земјиште, а за кои се однесува пријавата (закон, пресуда, договор, решение, одлука на надлежен државен орган, поседовен лист и друго);
  • доказ до органот надлежен за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти, дека не е поднесено барање за утврдување правен статус на објект на катастарската парцела која е градежно неизградено земјиште, а за која се однесува пријвата и
  • доказ за платен надоместок за имотен лист за катастарската парцела, за уверение за историски преглед на извршените запишувања во катастарот на недвижности и за запишувањето во катастарот на недвижностите.
Тарифник
Пријава – запишување на промена
Пријава – ажурирање по службена должност
Пријава – ажурирање податоци