Услуги и производи » Запишување/евидентирање/промена на инфраструктурни објекти во катастарот на инфраструктурни објекти

Запишување/евидентирање/промена на инфраструктурни објекти во катастарот на инфраструктурни објекти

Запишување/евидентирање/промена на инфраструктурни објекти во катастарот на инфраструктурни објекти

 • Запишување/евидентирање на инфраструктурен објект (линиски)
 • Запишување/евидентирање на инфраструктурен објект (отворена површина)
 • Запишување/евидентирање на инфраструктурен објект (волумен)
 • Запишување/евидентирање на инфраструктурни објекти поставени на стопа
 • Предбележување на на инфраструктурен објект

Запишување/евидентирање/промена на инфраструктурни објекти во катастарот на инфраструктурни објекти опфаќа:

 • Запишување на промена на податоци за инфраструктурни објекти во катастарски операт и во планот на инфраструктурни објекти
 • Прибележување на облигациони права (лизинг, договор за концесија, договор за закуп, договорно право на првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување на факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон и бришење на запишаните прибележувања
 • Запишување на право на хипотека на инфраструктурни објекти
 • Измени/дополнување/Бришење на право на хипотека на инфраструктурни објекти
 • Запишување/бришење на предходни и времени мерки (забрани и ограничувања) на инфраструктурни објекти
 • Запишување/бришење на право на службеност и право на реален товар на инфраструктурни објекти
 • Прибележување/бришење на налог за извршување на инфраструктурни објекти
 • Предбележување/бришење како условно запишување на инфраструктурни објекти
 • Предбележување/ измени на предбележување на инфраструктурни објекти во тек на градба
 • Запишување на промена на податоци во катастарски операт – промена на наслов , промена на податоци на носителот на правото, личните и адресните податоци во листот за предбележување на инфраструктурни објекти

За да се изврши запишување/промена на инфраструктурен објект потребно е да се достави:

 • пријава во писмена форма или по електронски пат
 • правен основ за запишување, (решение,одобрение од надлежен орган, градежно-техничка документација, и др.),
 • геодетски елаборат за инфраструктурен објект од приватно геодетско друштво или трговец поединец
 • доказ за платен надоместок.

За да се изврши Предбележување на инфраструктурен објект кога е во фаза на градба, поотребно е да се достави:

 • пријава,
 • правен основ-правосилно одобрение за градење и основен проект завeрен од надлежен орган и
 • доказ за платен надоместок

За да се изврши Евидентирање на инфраструктурен објект  кога  не е приложен  правен основ потребно е да се достави:

 • пријава,
 • геодетски елаборат,
Тарифник
Пријава