Родова еднаквост

Родова еднаквост

Агенцијата за катастар на недвижности,  како  субјект кој согласно Законот за еднакви можности  на жените и мажите  ги воспоставува  еднаквите можности и еднаквиот  третман на жените и мажите, активно е вклучена   во процесот на креирање, спроведување и следење на политиките за родовата еднаквост  како и во  промовирање на начелото за воведување еднакво учество на жените и мажите  во  областа за која е надлежна. Овие надлежности АКН  ги реализира преку соработка со надлежните институции во државата, како и во соработка  со граѓанскиот сектор.

Во напорите да се зголеми свеста во однос на родовите прашања, особено во областа на сопственичките права врз земјиштето, АКН ги објавува сите матерјали кои содржат битни податоци и информации во однос на родовата проблематика воопшто, а се со цел на еден  транспарентен начин да ја подигне чувствителноста и свеста за оваа проблематика воопшто, а особено во делот на родовата застапеност во земјишната администрација.

Координатор за еднакви можности на жените и мажите
Гордана Коцевска
Телефон: 078 304 885
e- mail: g.kocevska@katastar.gov.mk

Заменик координатор за еднакви можности на жените и мажите
Елеонора Стефановска
Телефон: 075 402 066
e- mail: e.stefanovska@katastar.gov.mk

Материјали од областа на родовата проблематика:

Родова застапеност во однос на сопственоста на земјиштето

Родов баланс и еднакви можности во АКН