Инспире » Спецификации

Спецификации

Дефинирање на темите (преземи документ)

Метаподатоци според INSPIRE (преземи документ)

Архитектура според INSRIRE (преземи документ)

Хидрографија според INSPIRE (преземи документ)

Адреси според INSPIRE (преземи документ)

Административни граници според INSPIRE (преземи документ)

Координатен референтен систем на INSPIRE (преземи документ)

Географски грид систем според INSPIRE (преземи документ)

Географски имиња според INSPIRE (преземи документ)

Катастарски парцели според INSPIRE (преземи документ)

Сообраќајна мрежа според INSPIRE (преземи документ)

Заштитени зони според INSPIRE (преземи документ)