Професионални корисници » Катастар на инфраструктурни објекти

Катастар на инфраструктурни објекти

Прирачник

Известување

Договор за инфраструктурен катастар

Пријава за запишување на инфраструктурен објект

Формат за доставување податоци

Студии и извештаи

Презентации за овластени геодети од областа на инфраструктурен катастар