Професионални корисници

Професионални корисници

 

Е-кат шалтер Најавата е достапна само
за професионалните корисници кои што се претходно најавени со VPN конекција
Графички регистар за градежно земјиште
 Македит  Регистар на цени и закупнини на недвижностите
Катастар на инфраструктурни објекти Е-увид во КЗ