Регулатива » Тарифници

Тарифници

– Исправка на Тарифникот за висината на надоместокот за запишување на недвижности кои останале со незапишани права и запишување на промени во катастарот на недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности („Сл. весник на РСМ” бр.69/2021)

– Tарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за висината на надоместокот за запишување на недвижности кои останале со незапишани права и запишување на промени во катастарот на недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности („Сл. весник на РСМ” бр.295/2020)

– Исправка на тарифникот за висината на надоместокот за запишување на недвижности кои останале со незапишани права и запишување на промени во катастарот на недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности („Сл. весник на РМ” бр.220/2018)

– Tарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за висината на надоместокот за запишување на недвижности кои останале со незапишани права и запишување на промени во катастарот на недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности („Сл. весник на РМ” бр.179/2017)

Tарифник за висината на надоместокот за запишување на недвижности кои останале со незапишани права и запишување на промени во катастарот на недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности (интерен пречистен текст)

– Исправка на Tарифникот за висината на надоместокот за запишување на недвижности кои останале со незапишани права и запишување на промени во катастарот на недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности  бр.01-186/1 од 9.1.2015 година („Сл. весник на РМ” бр.4/2015)

 – Tарифникот за изменување на тарифникот за висината на надоместокот за запишување на недвижности кои останале со незапишани права и запишување на промени во катастарот на недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности („Сл. весник на РМ” бр. 98/2015)

– Taрифник за изменување и дополнување на Тарифникот за висината на надоместокот за запишување на инфраструктурните објекти во катастарот на инфраструктурни објекти („Сл. весник на РМ” бр.179/2017)

Tарифник за висината на надоместокот за запишување на инфраструктурните објекти во катастарот на инфраструктурни објекти (интерен пречистен текст)

– Исправка на Tарифникот за висината на надоместокот за запишување на инфраструктурните објекти во катастарот на инфраструктурни објекти бр.01-185/1 од 9.1.2015 година („Сл. весник на РМ” бр.4/2015)

Исправка на тарифникот за висината на надоместокот за извршените геодетски работи од страна на трговците поединци овластени геодети и трговските друштва за геодетски работи (“Сл. весник на РСМ” бр. 123/2021)

Исправка на тарифникот за висината на надоместокот за извршените геодетски работи од страна на трговците поединци овластени геодети и трговските друштва за геодетски работи (“Сл. весник на РМ” бр. 155/2018)

Тарифник за изменување и дополнување на тарифникот за висината на надоместокот за извршените геодетски работи од страна на трговците поединци овластени геодети и трговските друштва за геодетски работи (“Сл.  весник на РМ” бр. 94/2015)

– Исправка на Тарифникот за висината на надоместокот за извршените геодетски работи од страна на трговците поединци овластени геодети и трговските друштва за геодетски работи (“Сл. весник на РМ” бр. 159/2014)

– Тарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за висина на надоместокот за користење и увид на податоците од геодетско-катастарскиот информационен систем (“Сл.весник на РСМ” бр.295/2020)

– Тарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за висина на надоместокот за користење и увид на податоците од геодетско-катастарскиот информационен систем (“Сл.весник на РМ” бр.179/2017)

Тарифник за изменување и дополнување на тарифникот за висина на надоместокот за користење и увид на податоците од геодетско-катастарскиот информационен систем (“Сл.весник на РМ” бр.42/2016)

– Tарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за висината на надоместокот за користење и увид на податоците од геодетско-катастарскиот информационен систем бр.01-20897/6 од 26.11.2014 годин (“Сл.весник на РМ” бр.1/2015)


Тарифници вон сила