Регулатива » Закони

Закони

–  Закон за изменување и дополнување на законот за катастар на недвижности („Сл. весник на РСМ” бр.124/19 oд 18.6.2019)
–  Указ за прогласување на законот за  дополнување на законот за катастар на недвижности („Сл. весник на РМ” бр.64/18 oд 11.04.2018)
–  Указ за прогласување на законот за  дополнување на законот за катастар на недвижности („Сл. весник на РМ” бр.172/16 oд 12.09.2016)
–  Закон за изменување и дополнување на законот за катастар на недвижности  (“Сл. весник на  РМ бр. 61/2016 од 31.3.2016”)


Закони вон сила