Проект „Катастар на недвижности и регистрација”

Проект „Катастар на недвижности и регистрација”

Проект „Катастар на недвижности и регистрација” – дополнително финансирање

Со воспоставувањето на Катастарот на недвижности, низ целата земја, приоритетите на Владата на Република Македонија и Агенцијата за катастар на недвижности (АКН) се заокружување на реформите во Kатастарот. За таа цел, од Владата на Република Македонија, во септември 2009 година беше побарано дополнително финансирање на проектот „Катастар на недвижности и регистрација” (КНР), со нов заем од Светска банка.

Договорот за дополнителното финансирање на Проектот КНР е потпишан на 24 септември 2010 година, а започна со ефективно применување  на 11 ноември 2010 година. Крајниот датум за завршување на активностите во рамките на дополнителното финансирање на Проектот КНР беше 31.12.2013 година.
Со aмандман на Договорот за заем, потпишан на 11 септември 2013 година помеѓу Светска банка и Министерството за финансии, во име на Владата на Република Македонија, продолжен е рокот за завршување на Проектот КНР до 30 јуни 2015 година.
Активностите од дополнителното финансирање се насочени кон комплетирање на дигиталните катастарски планови и кон создавање платформа за систем на географски информации засновани на интернет (веб-ГИС) за размена и дистрибуција на податоци. Ова ќе овозможи комплетна покриеност на целата територија на земјата со основни сетови на дигитални просторни податоци. Новите активности ќе поддржат и дополнителен развој на политики за потребите на АКН и Владата во развојот на Стратегија за Национална инфраструктура на просторни податоци (НИПП), како и помош при исполнување на условите и критериумите на директивата ИНСПИРЕ (бр.1205/2008) на Европската унија.
Развојната цел на Проектот КНР останува непроменета: создавање ефикасен и ефективен систем за катастар на недвижности и запишување, придонесувајќи кон развојот на ефикасни пазари на недвижности и земјиште.
Од постојните 4 компоненти на Проектот, комплетирана е компонентата 1. Воспоставување катастар на недвижности. Нови активности ќе се додадат во компонентите 2 и 3, додека компонентата 4. Управување со Проектот ќе продолжи во истиот формат, т.е. ќе остане непроменета. Најголем дел од новите активности се вклучени во рамките на компонентите 5 и 6.
Дополнителното финансирање ќе ги поддржи следните активности:
а) Компонента 2. Институционално зајакнување
– ќе поддржи нови активности со цел да се обезбеди потребен софтвер, како и приспособување на функциите за финансиско управување, човечки ресурси, набљудување и известување во АКН за да може Агенцијата да продолжи по својот пат кон самофинансирање и целосна ориентација кон потребите на клиентите; ќе продолжат и јавните кампањи и ќе се поддржи спроведување на редовни анкети за клиентите и истражувања на пазарите.
б) Компонента 3. Развој на земјишна политика
– ќе продолжи поддршката за развој на дополнителни политики за изработка на Стратегија за Национална инфраструктура на просторни податоци (НИПП), како и исполнување на критериумите и условите на директивата ИНСПИРЕ (бр.1205/2008) на Европската унија. Работата на неколку клучни теми за политики ќе продолжи (управување со државно земјиште, бесправно изградени објекти, фонд за обесштетување), имајќи ја предвид нивната важност за развојот на земјишната политика во земјата.
в) Компонента 5. Дигитални катастарски планови и веб-ГИС
Активностите кои ќе бидат вклучени во оваа компонента се однесуваат на: дигитализација и векторизација на постојните планови и контрола на квалитетот; ажурирање на базата на податоци на дигиталните катастарски планови и подобрување на софтверот за одржување на дигиталните катастарски планови и тренинг; создавање платформа за размена и дистрибуција на податоците со јавноста, приватниот сектор и други владини институции; надградба на националната референтна инфраструктура.
г) Компонента 6. Поддршка на Управата за имотно-правни работи
(УИПР) – оваа компонента ќе обезбеди техничка поддршка и тренинг за УИПР; набавка на опрема и умрежување со цел да се овозможат подобри услуги на граѓаните; автоматизација на записите за приватизација и архивската документација со цел да се создаде дигитална база за подобро пребарување и управување; реновирање и опремување на канцеларискиот
простор со цел да се подобри шалтерскиот дел.
Аранжманите за управување со Проектот КНР остануваат исти.
Главната агенција која ќе го имплементира проектот и во наредните 3 години, повторно ќе биде АКН, додека втората институција – УИПР ќе биде одговорна за имплементација на 6-тата компонента.
Единицата за управување со проектот (ЕУП) формирана во рамките на Агенцијата за катастар на недвижности ќе продолжи да биде главно координативно и извршно тело и ќе ги врши набавките, повлекувањето на средствата, финансиското управување и набљудувањето, како и евалуацијата на сите проектни активности.
Документи:

Monitoring and Evaluation Indicators Table (2012 :Q3) 

Monitoring and Evaluation Indicators Table (2014 : Q1)

Monitoring and Evaluation Indicators Table (2014 : Q4)

 

Физибилити студија за воспоставување систем за масовно вреднување во Македонија

Студија за бесправно изградени објекти 

Студија за пристап до земјиште за инвестиции

Студија за пазар на земјиште

Студија за заштита на сопственички права