Податоци од ГКИС » Сервиси

Сервиси

Податоци од Глобалниот навигационен систем, воспоставен на територијата на Република Македонија (МАКПОС), користење извод од МАКПОС базата на податоци од извршени РТК мерења и за користење на МАКПОС сервисите за автоматско пресметување на координати на геодетски точки, врз основа на РИНЕКС податоци, како и пристап до податоците преку WMS сервис:

 • MAKPOS RTK;
 • MAKPOS DGNSS;
 • MAKPOS PP (RINEX);
 • извод од МАКПОС базата на податоци од извршени RTK мерења (log фајлови);
 • пресметување на координати на геодетски точки врз основа на доставени RINEX податоци од статички мерења;
 • пресметување на координати на геодетски точки врз основа на доставени RINEX податоци од кинематички мерења;
 • користење на софтверот за трансформација на координати MAKTRAN;
 • пресметување на локални трансформациски параметри;
 • вршење трансформација на координати;
 • користење на софтверот МАКЕДИТ;
 • пристап до податоци преку WMS сервис – заедно тематско ниво (слој).

Пристап до податоци преку WMS сервис може да се добие преку Дистрибутивниот систем на Агенцијата за катастар на недвижности – ОССП, кој е достапен на следниов линк https://ossp.katastar.gov.mk/OSSP/.

Тарифник