Податоци од ГКИС » Податоци прибрани со премерот на недвижностите

Податоци прибрани со премерот на недвижностите

Податоци прибрани со премерот на недвижностите во хартиена форма:

 • фотокопија од скица на премерување на внатрешна површина на зграда, посебен и заеднички дел од зграда или друг објект;
 • фотокопија од скица на премерување на катастарска парцела;
 • фотокопија од фото-скица;
 • фотокопија од записникот за детално снимање (ортогонално или тахиметриско снимање);
 • координати (X, Y) детални точка во хартиена форма;
 • Фотокопија од скица за дополнителен премер за една катастарска парцела.

Податоци прибрани со премерот на недвижностите во електронска форма:

 • скенирана скица на премерување на внатрешна површина на зграда, посебен и заеднички дел од зграда или друг објект на ЦД;
 • скенирана скица на премерување на катастарска парцела на ЦД;
 • скенирана фотоскица на ЦД;
 • скениран записник за детално снимање (ортогонално или тахиметриско снимање);
 • координати (X, Y) во електронска форма;
 • скенирана скица за дополнителен премер за една катастарска парцела.
Тарифник
Барање за издавање на податоци