Податоци од ГКИС » Податоци од катастарските планови

Податоци од катастарските планови

Податоци од катастарски планови во хартиена форма:

  • фотокопија од работен оригинал;
  • Фотокопија од дел од работен или архивски оригинал;
  • фотокопија од вертикалната претстава на катастарскиот план.

Податоци од катастарски планови во електронска форма:

  • дел од работен или архивски оригинал геореференциран во растерска форма на ЦД;
  • работен оригинал, геореференциран во растерска форма на ЦД;
  • архивски оригинал, геореференциран во растерска форма на ЦД;
  • дел од векторизиран катастарски план на ЦД – само графика;
  • дел од векторизиран катастарски план на ЦД – графика и атрибутен дел;
  • вертикалната претстава на катастарскиот план, геореференциран на ЦД.

 

Корисни информации

Тарифник
Барање за издавање на податоци
Купи дел од векторизиран катастарски план