Податоци од ГКИС » Податоци од катастарот на недвижности

Податоци од катастарот на недвижности

Користење и увид на податоци од катастарот на недвижности во хартиена форма:

 • уверение за историски преглед на извршените запишувања, за катастарска парцела (од првиот премер во катастар на земјиште до ден на издавање на уверението);
 • уверение за историски преглед на извршените запишувања, за згради, посебни и заеднички делови од згради и други објекти (од првиот премер на недвижноста);
 • уверение дека лицето не е/е запишано како носител на право во катастарот на недвижностите,затериторија на Република Македонија;
 • список на индикации за катастарски парцели;
 • список на катастарски парцели низ кои поминува инфраструктурен објект;
 • список на индикации за инфраструктурни објекти кои поминуваат низ КП;
 • увид во податоците во збирка исправи од Геодетско катастарскиот информационен систем во писмена форма;
 • увид во податоците од Геодетско-катастарскиот информационен систем во писмена форма-еден катастарски план, односно една топографска/тематска карта;
 • копија на податоците содржани во збирката исправи заверена од Агенцијата за катастар на недвижности, со назнака дека се верни на примерокот содржан во збирката на исправи;
 • увид во содржина на збирката исправи во интабулациони книги;
 • увид во содржина на збирката исправи книга за емства и прибелешки;
 • уверение за канцелариска идентификација;
 • изјава за канцелариска идентификација;
 • имотен лист;
 • имотен лист за инфраструктурни објекти;
 • лист за предбележување на градба;
 • лист за предбележување на инфраструктурен објект;
 • пописен лист со незапишани права;
 • евидентен лист;
 • евидентен лист за инфраструктурни објекти;
 • други податоци кои произлегуваат од катастарот на недвижности.

Користење и увид на податоци од катастарот на недвижности во електронска форма

 • имотен лист;
 • имотен лист за инфраструктурни објекти;
 • лист за предбележување на градба;
 • лист за предбележување на инфраструктурен објект;
 • пописен лист со незапишани права;
 • евидентен лист;
 • евидентен лист за инфраструктурни објекти;
 • список на индикации за катастарски парцели;
 • список на катастарски парцели низ кои поминува инфраструктурен објект;
 • список на индикации за инфрструктурни објекти кои поминуваат низ катастарска парцела;
 • список на индикации за згради, посебни делови од згради и други објекти и за правото на недвижност;
 • уверени за историски преглед на извршените запишувања – за катастарска парцела;
 • уверени за историски преглед на извршените запишувања – за згради, посебни делови од згради и други објекти;
 • известување по електронски пат за поднесени пријави и извршени промени во еден имотен лист;
 • увид во податоци за носители на права, за катастарска парцела, за згради и посебни делови од згради и за товари, прибележувања и ограничувања;
 • увид во податоците од регистарот на цени и закупнини.

Податоците од Геодетско катастарски информационен систем (ГКИС) со нивна дистрибуција преку  други државни органи, јавни служби и други правни лица, во електронска форма:

 • имотен лист;
 • имотен лист за инфраструктурни објекти;
 • лист за предбележување на градба;
 • лист за предбележување на инфраструктурен објект;
 • пописен лист со незапишани права;
 • евидентен лист;
 • евидентен лист за инфраструктурни објекти;
 • лист за времени објекти;
 • список на индикации за катастарслки парцели;
 • список на катастарски парцели низ кои поминува инфраструктурен објект;
 • список на индикации за инфрструктуртни објекти кои поминуваат низ катастарска парцела;
 • список на индикации за згради, посебни делови од зграда и други објекти.

 

Корисни информации

Тарифник
Барање за издавање на имотен лист 
Барање за издавање на податоци
Купи податоци од КН