Податоци од ГКИС » Податоци за точки од геoдетските референтни мрежи

Податоци за точки од геoдетските референтни мрежи

Податоци за  точки од геoдетските референтни мрежи вo хартиена и електронска фoрма:

  • координати (X, Y);
  • надморска височина (h);
  • координати и надморска височина;
  • опис на положба заедно со координати и надморска височина;
  • опис на положба заедно со надморска височина;
  • забрзување на силата на земјината тежа за точка од основната гравиметриска мрежа;
  • забрзување на силата на земјината тежа за детаљна гравиметриска точка;
  • опис на положбата со податок за забрзување на силата на земјината тежа, за точка од основната гравиметриска мрежа;
  • опис на положбата со податок за забрзување на силата на земјината тежа, за детална гравиметриска точка.

 

Корисни информации

Тарифник
Барање  за издавање на  податоци
Купи геодетска точка