Податоци од ГКИС » Податоци за административни граници од Регистарот за просторни единици

Податоци за административни граници од Регистарот за просторни единици

 • државна граница – во векторски формат на ЦД;
 • државна граница – генерализирана во векторски формат на ЦД;
 • државна граница во растерски формат на ЦД;
 • комплет граници на сите единици на локалната самоуправа во векторки формат на ЦД;
 • комплет граници на сите единици на локалната самоуправа во векторки формат на ЦД- генерализирана;
 • комплет граници на сите единици на локалната самоуправа во растерски формат на ЦД;
 • граница за една единица на локална самоуправа во векторски формат на ЦД;
 • граница за една единица на локална самоуправа во векторски формат на ЦД генерализирана;
 • граници на една единица на локалната самоуправа во растерски формат на ЦД;
 • комплет граници на сите катастарски општини во векторски формат на ЦД;
 • комплет граници на сите катастарски општини во векторски формат на ЦД – генерализирана;
 • комплет граници на сите катастарски општини во растерски формат на ЦД;
 • граница на една катастарска општина во векторски формта на ЦД;
 • граница на една катастарска општина во векторски формта на ЦД – генерализирана на ЦД;
 • Граници на една катастарска општина во растерски формат на ЦД;
 • комплет граници на сите населени места во векторки формат на ЦД;
 • комплет граници на сите населени места во векторки формат на ЦД – генерализирана;
 • комплет граници на сите населени места во растерски формат на ЦД;
 • граница за едно населено место во векторски формат на ЦД;
 • граница за една единица на локалнатасамоуправа во векторскиформат на ЦД –генерализирана;
 • граници на едно населено место во растерски формат на ЦД;
 • извод од список на просторни единици.

 

Корисни информации

Тарифник
Барање за издавање на податоци
Купи административни граници