Топографски карти » Топографска карта Р 1:25000

Топографска карта Р 1:25000

Технички опис: дигитална топографска карта во размер 1:25000

  • изработeни во АКН од 2004 до 2011 година
  • основа за изработка се податоци од аерофотграметриско снимање  од 2004 година
  • нова топографска карта изработена со дигитални методи
  • изработена во македонскиот државен координатен систем (Беселов елипсоид / Гаус Кригерова проекција)
  • продажба според поделба на листови на основната државна топографска карта на Република Македонија – вкупно 205 листови
  • изработени сите 205 листови
  • достапни во печатена, ратсерска (.jpg/.jgw и .tif/.tfw) и векторска (.shp, .dxf и coverage) форма
  • достапни на македонски и англиски јазик

Корисни информации

Спецификација за просторни податоци во топографската база за размер 1:25000
Поделба на листови 
Тарифник
Купи топографска карта
Барање – Уплатница