Топографски карти » Топографска карта Р 1:100000

Топографска карта Р 1:100000

Технички опис: топографска карта во размер 1:100000

  • изработени во АКН од 2015 до 2017 година
  • основа за изработка се растерски податоци од топграфска карта во Р1:50000
  • нова топографска карта изработена со дигитални методи
  • изработена во македонскиот државен координатен систем  (Беселов елипсоид / Гаус Кригерова проекција)
  • продажба според поделба на листови за територија на Република Македонија – вкупно 18 листови
  • изработени сите 18 листови
  • достапни во печатена, ратсерска (.jpg/.jgw и .tif/.tfw)
  • достапни на македонски и англиски јазик

Корисни информации

Спецификација за просторни податоци во топографската база за размер 1:100000
Поделба на листови
Тарифник
Купи топографска карта
Барање – Уплатница