Картографски производи » Ортофото карти

Ортофото карти

Технички опис: дигитална ортофото карта на РМ

  • основа за изработка се податоци од аерофотграметриско снимање  од 2004 година
  • нова дигитална ортофото карта (црно-бела) изработена со дигитални  методи
  • изработена во македонскиот државен координатен систем  (Беселов елипсоид / Гаус Кригерова проекција)
  • Размер на снимање 1:40000, големина на пиксел 0,60м х 0,60м
  • Продажба според поделба на листови на основна државна топографска карта на Република Македонија (Р1:25000) – вкупно 205 листови
  • изработени сите 205 листови
  • достапни во печатена и растерска (.jpg/.jgw и .tif/.tfw)

 

Корисни информации

Поделба на листови (.pdf)
Тарифник
Купи ортофото карта
Барање – Уплатница