Картографски производи » Гис база на животната средина за заштита и управување со сливното подрачје на Охридското езеро

Гис база на животната средина за заштита и управување со сливното подрачје на Охридското езеро

Технички опис: податоци за заштита и управување со сливното подрачје на Охридското Езеро

  • база на податоци изработена со дигитални методи
  • основа за изработка се податоци од аерофотограметриско снимање 2004 година дополнето со теренски податоци и податоци од други  Извори (геолошки, климатски, педолошки карти и сл.)
  •  изработени во македонскиот државен координатен систем  (Беселов елипсоид / Гаус Кригерова проекција)
  • продажба според поделба на листови на основна државна топографска карта на Република Македонија (Р1:25000)
  • покриеност на сливно подрачје со 30 листови од топографска карта размер 1:25000
  • содржина: 4 сетови на податоци (основна топографска карта, дренажен дата сет, хидрографија и екологија)
  • достапни во печатена, растерска (.jpg/.jgw и .tif/.tfw) и векторска форма (Personal Geodatabase feature classes)

 

Корисни информации

Поделба на листови (.pdf)
Тарифник
Барање – Уплатница