Картографски производи » Генерализирани картографски производи во размер 1:200000

Генерализирани картографски производи во размер 1:200000

Технички опис:  Картографски производи потребни за изработка на тематски карти

 • Метод на изработка – картографска генерализација и симплификација
 • Основа за изработка се векторски податоци од база на податоци во Р1:25000
 • Изработени 5 сета на податоци во Р1:200000:
  • за хидрографска инфраструктура,
  • патна инфраструктура,
  • железничка инфраструктура,
  • топографски карактеристики и
  • административни области
 • достапни во векторска (.shp и .dxf) форма
Барање – Уплатница