Податоци од ГКИС » Извод од катастарски планови и планови на инфраструктурни објекти

Извод од катастарски планови и планови на инфраструктурни објекти

Извод од катастарски планови и планови на инфраструктурни објекти во хартиена форма:

 • извод од катастарски план;
 • извод од катастарски план со координати од дециметарска мрежа;
 • извод од катастарски план со координати на детални точки;
 • извод од катастарски план преклопен со план на инфраструктурни објекти;
 • извод од план на ИО;
 • извод од план на ИО преклопен со катастарски план со координати на ИО;
 • извод од план на ИО преклопен со катастарски план.

Извод од катастарски планови и планови на инфраструктурни објекти во електронска форма:

 • извод од катастарски план;
 • извод од катастарски план со координати од дециметарска мрежа;
 • извод од катастарски план со координати на детални точки;
 • извод од катастарски план преклопен со план на инфраструктурни објекти;
 • извод од план на ИО;
 • извод од план на ИО преклопен со катастарски план со координати на ИО;
 • извод од план на ИО преклопен со катастарски план;
 • издавање на векторски податоци од базата на инфраструктурните објекти – графика и атрибутен дел.

Податоци од Графичкиот регистар за градежно земјиште во хартиена и електронска форма

 • извештај за извршено дигитално преклопување на:
  • локална урбанистичка планска документација (ЛУДП);
  • државна урбанистичка планска документација (ДУДП);
  • урбанистичко планска документација (УДП) за туристичко-развојна зона;
  • урбанистичко планска документација (УДП) за автокамп;
  • урбанистичко планска документација (УДП) за градби од посебен интерес.
 • извод од графички регистар на градежно земјиште;
 • извод од графички регистар на градежно земјиште преклопен со план на инфраструктурни објекти;
 • извод од графички регистар на градежно земјиште преклопен со катастарски план;
 • извод од графички регистар на градежно земјиште преклопен со катастарски план и план на инфраструктурни објекти;
 • извод од графички регистар на градежно земјиште со атрибутни податоци;
 • извод од графички регистар на градежно земјиште само графика;
 • извод од графички регистар на градежно земјиште со графика и атрибутни податоци.

 

Корисни информации

Тарифник
Барање за издавање на  податоци
Барање за издавање на податоци (за инфраструктурни објекти)
Купи извод од катастарски план