Односи со јавност » Заштитено внатрешно пријавување

Заштитено внатрешно пријавување

Заштитено пријавување е пријавување со кое се пренесува разумно сомневање или сознание дека е извршено, се извршува или е веројатно дека ќе се изврши казниво или друго незаконито или недозволиво постапување со кое се повредува или загрозува јавниот интерес.

На укажувачот му се обезбедува заштита согласно со Законот за заштита на укажувачи и му се гарантира анонимност и доверливост до степен и до момент до кои тој тоа го бара.

Службено лице овластено за заштитено внатрешно пријавување:

Томица Младеновски
Помошник раководител на секторот за финансиски прашања,
при Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија

Телефон:(02) 3204-803
e-mail: t.mladenovski@katastar.gov.mk

Агенција за катастар на недвижности – Генерална дирекција
ул. Трифун Хаџи Јанев бр. 4
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Закон за заштита на укажувачи
Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор
Одлука за назначување овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување