Односи со јавност » Заштита на лични податоци

Заштита на лични податоци

Заштитата на личните податоци се гарантира на секое физичко лице без дискриминација заснована врз неговата националност, раса, боја на кожата, верски уверувања, етничка припадност, пол, јазик, политички или други верувања, материјална положба, потекло по раѓање, образование, социјално потекло, државјанство, место или вид на престој или кои било други лични карактеристики (Член 3-а од Законот за заштита на лични податоци).

 Офицер за заштита на лични податоци:

Петар Сибиноски
Помошник-раководител на Сектор за управување со човечки ресурси,
при Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија

Телефон: 075 402-908
e-mail: p.sibinoski@katastar.gov.mk

Агенција за катастар на недвижности – Генерална дирекција
ул. Трифун Хаџи Јанев бр. 4
1000 Скопје
Република Македонија

Закон за заштита на личните податоци – консолидиран текст