Односи со јавност » Заштита на лични податоци

Заштита на лични податоци

Заштитата на личните податоци се гарантира на секое физичко лице без дискриминација заснована врз неговата националност, раса, боја на кожата, верски уверувања, етничка припадност, пол, јазик, политички или други верувања, материјална положба, потекло по раѓање, образование, социјално потекло, државјанство, место или вид на престој или кои било други лични карактеристики (Член 3-а од Законот за заштита на лични податоци).

 Офицери за заштита на лични податоци:

 1. Петар Сибиноски
  Помошник-раководител на Сектор за управување со човечки ресурси,
  при Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија
  Телефон: 075 402-908
  e-mail: p.sibinoski@katastar.gov.mk
 1. Петре Поповски
  Помошник-раководител на Сектор за информатички и комуникациски технологии (ИКТ),
  при Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија
  Телефон: 071 368-284
  e-mail: p.popovski@katastar.gov.mk
 1. Христина Бошнакоска
  Помошник-раководител на Сектор за одржување на катастарот на недвижности, дигитализација и изготвување на податоци,
  при Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија
  Телефон: 075 248-742
  e-mail: h.bosnakoska@katastar.gov.mk
 1. Гордана Савиќ
  Помошник-раководител на Сектор за одржување на катастарот на недвижности, дигитализација и изготвување на податоци,
  при Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија
  Телефон: (02) 3097-363
  e-mail: g.savic@katastar.gov.mk

Агенција за катастар на недвижности – Генерална дирекција
ул. Трифун Хаџи Јанев бр. 4
1000 Скопје
Република Северна Македонија