Меморандуми за соработка » Меморандуми за соработка со домашни институции

Меморандуми за соработка со домашни институции

 • На почетокот на август 2020 година, Агенцијата за катастар на недвижности и Управата за заштита на културното наследство, потпишаа меморандум за соработка. Соработката ќе се реализира во областа на геодетско – катастарскиот информациски систем (ГКИС), националната инфраструктура на просторни податоци и катастарот на културното наследство. Ќе се разменуваат податоци и информации од геодезијата, картографијата и катастарот, ГИС, ЛиДАР и НИПП, како и за недвижните културни добра, заштитени со Законот за заштита на културното наследство. Ќе се спроведат и обуки за пристап и користење на сервисите кои ги нуди АКН. Овие две институции се договорија и за заеднички настап пред домашни и меѓународни организации, конференции, форуми и симпозиуми кои ги тангираат сферите на работење на Агенцијата за катастар на недвижности и Управата за заштита на културното наследство. Сите податоци кои ги обезбедуваат двете страни ќе бидат заштитени од неовластено користење и злоупотреба, а ќе се користат исклучиво за потребите на дејностите кои ги опфаќаат двете институции.
 • На 6 декември 2019 година, Државната комисија за спречување на корупцијата и Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија потпишаа меморандум за соработка.
 • На 11 ноември 2019 година беше потпишан меморандрум за соработка помеѓу Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија и Нотарската комора на Република Северна Македонија.
 • Во декември 2017 година Агенцијата за катастар на недвижности потпиша меморандум за соработка со Министерството за одбрана на Република Македонија за соработка на полето на воената географија, геодезија, картографија, географско-информациските системи и Националната инфраструктура на просторни податоци. Во духот на взаемната меѓуинституционална соработка, меморандумот ќе придонесе за организирана и дефинирана меѓусебна поддршка во исполнувањето на функционалните надлежности на потписниците. Тоа посебно се однесува на размената на податоци и продукти, како што се: картографските, топографските податоци и продукти; аеронаутичките и сателитските податоци и продукти; геодетските и катастарските податоци; други геопросторни податоци и информации, извештаи, каталози, технички публикации и слично. Потоа, при размената на знаењата и искуствата во стручната обука, развој и имплементација на заеднички картографски проекти итн.

 • Во април 2017 година Агенцијата за катастар на недвижности и Државниот завод за статистика потпишаа меморанум за соработка за активности кои се од заеднички интерес за двете институции.
 • Во 2016 година Воената академија “Генерал Михаило Апостолски” Скопје – придружна членка на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип потпиша Меморандум за соработка со Агенцијата за катастар на недвижности.
 • Во 2015 година Агенцијата за катастар на недвижности потпиша меморандум за соработка со Градот Скопје истото во функција на утврдување на ажурна состојба при утврдувањето и наплатата на данок на имот за градот Скопје и општините во Градот Скопје.
 • Во 2015 година беше потпишан меморандум за соработка со Комората на проценувачи на РМ со цел воспоставување на меѓусебна соработка во процесот на создавање на база на податоци на проценети вредности на недвижностите.
 • Во април, 2015 година Агенцијата за катастар на недвижности потпиша меморандум за соработка со Природно-математичкиот факултет, Институт за географија при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ од Скопје .
 • Во април,2014 година беше потпишан меморандум за соработка со СГГУ на ГС „Здравко Цветковски“-Скопје.
 • Во октомври 2013 година Агенцијата за катастар на недвижности и Градежниот факултет при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ од Скопје го потпишаа вториот меморанум за соработка.
 • Во 2010 година Агенцијата за катастар на недвижности и Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет, Универзитет “Св.Кирил и Методиј” во Скопје потпишаа договор со кој се уредуваат меѓусебните односи при реализацијата на Проектот за воспоставување и одредување апсолутна и релативна гравиметриска мрежа во Република Македонија.

Потпишаните Меморандуми со образовните институции претставуваат основа за спроведување на практичната настава на студентите од соодветните високо образовни институции и средното геодетско техничко училиште со цел запознавање со работните процеси на Агенцијата од областа на картографијата, основните геодетски работи, катастарот на недвижности, ГИС системите итн.