Како до нашите услуги

Како до нашите услуги

Имотен лист
  Уверение за историски преглед на извршените запишувања
  Извод од катастарски план
Лист за предбележување на идна градба
  Уверение дека лицето не е запишано во катастарот на недвижности (потврда за имотна состојба)
  Увид во збирката на исправи (увид во предмет)
  Запишување по востановен катастар на недвижности (запишување на катастарска парцела, внатрешна површина, на објекти со отворена површина )
  Запишување  на   промени во катастарот на недвижности (купопродажба, подарок, размена, физичка делба, легализација, приватизација, експропријација, промена на катастарска култура и др.),
  Прибележување на облигациони права (лизинг на недвижности, договори за концесија склучени согласно со закон, договори за доживотна издршка, договори за дар во случај на смрт, закуп на недвижности и договорно право на првенствено купување на недвижности), на претходни и привремени мерки (забрани и ограничувања) кои се од влијание за правата на недвижностите, на факти кои се од влијание за недвижностите, како и на други права чие запишување е утврдено со друг закон.
  Запишување/бришење на товари (хипотека, налог за извршување), право на службеност, право на реален товар и право на стварно правен долготраен закуп на градежно земјиште на катастарска парцела, ограничувања и забрани (привремени мерки од судот и друг надлежен орган) кои се од влијание за правата на недвижностите, на факти кои се од влијание за недвижностите, како и на други права чие запишување е утврдено со друг закон.
  Хипотека